hlavicka

Aktuality

Napište Nám email


 
opiště znaky z obrázku

Děkujeme za podporu:


Home  \  Montessori pedagogika
Nepojmenovaný dokument
Montessori pedagogika

"Kdokoli zasahuje do života dítěte, dotýká se nejcitlivější částice celku, která má kořeny v dávné minulosti a směřuje k nedozírné budoucnosti"
Maria Montessori
 
Zdravá anglická mateřská škola ve svém konceptu péče o děti čerpá z celoživotní práce a odkazu výjimečně nadané a vzdělané italské lékařky Marie Montessori, která vystudovala medicínu, filosofii, psychologii a velmi aktivně se zabývala pedagogikou, antropologií a biologií. 
Převážnou část její práce v oblasti pedagogiky tvoří výklady pozorování dětí a analýza pedagogických experimentů. Poprvé začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu dětí.


Hlavní principy pedagogiky Marie Montessori:

 • Pomoz mi, abych to dokázal sám

  • Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessoriovou, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

 

 • Dítě je tvůrcem sebe sama

  • Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, přesto pouze ono samo je schopno nejlépe rozpoznat které podněty, jakým způsobem a kdy potřebuje integrovat do svého jednání.

 

 • Ruka je nástrojem ducha

  • Dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

 

 • Respektování senzitivních (citlivých) období

  • Senzitivní fáze jsou ohraničené časové úseky, období zvláštní citlivosti a vnímavosti dítěte. Úkolem pedagoga je rozpoznat tyto senzitivní fáze a usilovat o maximální využití období, kdy je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

 

 • Svobodná volba práce.

  • Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba má však také svá omezení. Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince.“ Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a učitelé.

 

 • Připravené prostředí - rozvíjení činnosti smyslových analyzátorů

  • Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba pro děti vhodně připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako „výživa“ pro duševní vývoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho rozvíjet, a sám se stává součástí tohoto prostředí. Je připravený kdykoliv dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenejším kamarádem.

 

 • Polarizace pozornosti.

  • Je důležitým principem, ke kterému Marie Montessoriová dospěla pozorováním dětí při práci s materiálem. Polarizovaná pozornost je maximální soustředěnost dítěte na jednu činnost, při které se dítě stává pokojnější, přemýšlivější a pozornější. Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

 

Metodika práce

“To co mi řekneš zapomenu,
to co mi ukážeš si zapamatuji,
to co mě necháš udělat pochopím.“
Staré čínské přísloví

Metodika práce ve výchovném systému Marie Montessoriové je rozdělena do oblastí:

 • Cvičení praktického života

  • Je důležitým principem, ke kterému Marie Montessoriová dospěla Tato oblast rozvíjí pohybové dovednosti dětí a učí je pracovním návykům. Cvičení praktického života zahrnuje: Péči o vlastní osobu - rozvíjení motorických schopností dětí cvičením pracovních návyků, které budou používat celoživotně. Např. nabírání lžící, přelévání a přesypávání, oblékání, mytí rukou a čištění nehtů, čištění zubů, česání vlasů, skládání prádla atd. Péči o okolí a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje - cvičení praktického života při konkrétních úkonech. Např. péče o květiny, péče o zahradu, krmení domácích zvířat, utírání prachu, utírání nádobí, prostírání, atd. Zdvořilostní formy chování - formou her a nápodobou dospělého se děti učí jakým způsobem pozdravit, poděkovat, požádat o něco, poprosit, omluvit se, poblahopřát, společensky stolovat, učí se ohleduplnosti při práci, atd.

 

 • Smyslový materiál

  • Vývoj dětí předškolního věku čerpá především ze zkušeností získaných pomocí smyslového vnímání. Dítě bere věci do rukou, otáčí jimi, ohýbá je, prohlíží si je, poslouchá, ochutnává a očichává je, a tak prochází cestou od „uchopení k pochopení." V pedagogickém systému Marie Montessori je činnost smyslových analyzátorů rozvíjena pomocí didaktického materiálu, který je k tomuto účelu speciálně vyvinutý. Pro manipulaci s tímto materiálem jsou vytvořeny specifické úkoly.

 

 • Jazyková výchova

  • Dítě se potřebuje naučit vyjadřovat a formulovat vlastní myšlenky. Mělo by je umět srozumitelně sdělovat, ale také správnět rozumět řeči ostatních. K tomu dítě potřebuje dostatek prostoru k rozhovorům s rodiči, vrstevníky, učitelkou, sourozenci nebo kamarády. Úkolem dospělého je naslouchat. Je důležité, aby si našel čas, když chce dítě něco vyprávět. Marie Montessori vytvořila několik pomůcek pro rozvoj jazyka. Patří sem například písmena ze smirkového papíru, soubory karet k rozvoji slovní zásoby, kovové desky s jednotlivými ligeometrickými tvary.

 

 • Matematika

  • - Marie Montessori dospěla k poznání, že potíže v matematice dítěti nezpůsobují abstrakce ani čísla, ale způsob, jakým je dítěti matematika vysvětlována. To může zablokovat a znemožnit radost z matematických operací. Dítě by mělo být vedeno k práci s materiálem, který mu umožní proniknout do oblasti matematiky, aniž by si to uvědomovalo. Matematický materiál Marie Montessoriové pomáhá rozpoznat základní formy, odstupňovat vztahy a poměry velikostí. Jeho cílem je utvářet v dítěti smysl pro rozdíly a probouzet v něm zálibu v přesnosti. Mnohé z těchto materiálů vytvářejí v podvědomí matematické znalosti, a zájem o materiál, který je u dítěte vyvolán, mu později ulehčí studium matematiky.

 

 • Kosmická výchova

  • má dítěti zprostředkovat představu o souhře jednotlivých součástí kosmu, tj. živé a neživé přírody a člověka. Vědomosti o světě děti získávají prostřednictvím modifikované výuky zeměpisu, astronomie, biologie, dějepisu, fyziky a chemie. Již děti v předškolním věku získávají poznatky o přírodě formou praktických příkladů a pokusů. Poznávají zvířata, učí se rozeznávat stromy a keře, pečují o přírodu.


Pro tyto oblasti existují desítky demonstračních cvičení s logickým průběhem, které jsou vykonávány předem určeným způsobem. Demonstrační cvičení mají konkrétní cíl, odpovídající věku dítěte. K naplnění cíle jsou stanoveny adekvátní prostředky a materiály. V rámci demonstračních cvičení je zakomponována i práce s chybou, která slouží jako kontrolní mechanismus k ověření zvládnutí daného úkolu a zároveň u dětí pomáhá upevňovat nové zkušenosti a poznatky.

Zdravá anglická mateřská škola s.r.o.
adresa:
Olomouc - Nedvězí, Rybniční, 779 00
e-mail:
zdrava.anglicka@gmail.com
telefon:
737 075 490